ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αποστολή

α. Να μεριμνά για την οργάνωση και λειτουργία των ιατρείων, οδοντιατρίων, εργαστηρίων παρακλινικών εξετάσεων, φυσιοθεραπευτηρίων, αναρρωτηρίων, υγειονομικών επιτροπών και τραπεζών αίματος.

β. Να παρέχει εξωνοσοκομειακή ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

γ. Να παρακολουθεί την υγεία του προσωπικού, να μεριμνά για την περίθαλψη των ασθενειών και να επιβλέπει την πορεία των νοσηλευομένων σε νοσηλευτικά ιδρύματα.

δ. Να παρέχει επείγουσα ιατρική βοήθεια σε ιδιώτες ασθενείς που κρατούνται ή μετάγονται από Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

ε. Να προβαίνει στην εξέταση της σωματικής ικανότητας του προσωπικού και των υποψηφίων για να προσληφθούν στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης, καθώς και εκείνων που πρόκειται να προσληφθούν ως προσωπικό ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρ. 19 του Νομ. 1339/1983 (ΦΕΚ Α-35).

στ. Να προγραμματίζει και να εισηγείται μέτρων για την επάρκεια, την κατάρτιση και την επιμόρφωση του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού.

η. Να εφοδιάζει τις υγειονομικές μονάδες της Ελληνικής Αστυνομίας με τα απαραίτητα επιστημονικά ιατρικά όργανα, εργαλεία και λοιπά μέσα.

η. Να μελετά και να εισηγείται πάσης φύσεως υγειονομικά θέματα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Scroll to Top