ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γραφείο Διαχείρισης Ασθενών

Σύσταση

Το Γραφείο Υποδοχής-Διαχείρισης Ασθενών στεγάζεται σε χώρο διακριτό, στην είσοδο του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών, πλησίον του Ιατρείου Επιφυλακής και λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες κατά το τακτικό πρωινό ωράριο. Πέραν του τακτικού ωραρίου η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται από τον εκάστοτε υπαξιωματικό υπηρεσίας.

Στελεχώνεται από (2) τουλάχιστον διοικητικούς υπαλλήλους οι οποίοι διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία, γνωρίζουν καλά τις υπηρεσίες που θα πρέπει να δοθούν στους διερχόμενους ασθενείς και τη λειτουργία του Κεντρικού Ιατρείου και διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση και οργάνωση να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή υπηρεσία στους ασθενείς.

γραφείο-διαχείρισης-ασθενών-φωτό

Βασικές Αρμοδιότητες

Η άμεση και σωστή ενημέρωση και πληροφόρηση των διερχόμενων ασθενών για θέματα που αφορούν στην εξυπηρέτησή τους από τις υπηρεσίες του Κεντρικού Ιατρείου.
-Να φροντίζει για την υποδοχή και καθοδήγηση των ασθενών στο χώρο του Κεντρικού Ιατρείου.
-Να ρυθμίζει την σειρά εξέτασης των ασθενών και τον προγραμματισμό επανεξέτασή τους με προσυνεννόηση.

Περιγραφή Τρόπου Λειτουργίας

Κατά την είσοδό του στο χώρο των ιατρείων ο ασθενής οφείλει πρωτίστως να μεταβεί στο Γραφείο Υποδοχής-Διαχείρισης Ασθενών προκείμενου να καταστεί εφικτή η εξέταση του. Αφού δηλώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους τα στοιχεία του (επώνυμο-όνομα) και επιδείξει την υπηρεσιακή ταυτότητα του (εφόσον τούτο κριθεί επιβεβλημένο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό) καθώς και την ειδικότητα του ιατρού που επιθυμεί να εξεταστεί, εφοδιάζεται με εισιτήριο εξέτασης που αναγράφεται η ειδικότητα- τα στοιχεία του εξετάζοντος ιατρού με την σειρά εξέτασης του και την ημερομηνία εξέτασης του. Το εισιτήριο εκδίδεται ηλεκτρονικά, σφραγίζεται και υπογράφεται δε από τον αρμόδιο υπάλληλο.

Το Ιατρικό Προσωπικό του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών εξετάζει και περιθάλπει, το συντομότερο δυνατό και κατά το μέγιστο βαθμό των δυνατοτήτων του, τους ασθενείς που προσέρχονται σε αυτό.
Οι Ιατροί δέχονται καθημερινά συγκεκριμένο αριθμό ασθενών (που δεν δύναται να υπερβαίνει τους 25), που προκύπτει κατόπιν συνεννόησης του εκάστοτε Ιατρού με το Διευθυντή του Κεντρικού Ιατρείου, ανάλογα με την ειδικότητα και τη φύση των περιστατικών, τις καθημερινές υπηρεσιακές ανάγκες και πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανόνες που ορίζονται από την Ιατρική Επιστήμη, για την ορθή και πλήρη αντιμετώπιση κάθε ιατρικού περιστατικού.
Σε κάθε περίπτωση, ο ασθενής για καθε Ιατρικό Τμήμα κι εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο οριζόμενος κάθε φορά αριθμός ασθενών, λαμβάνει εισιτήριο από το Γραφείο Υποδοχής και Διαχείρισης Ασθενών, το αργότερο 30 λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας αυτού.
Από το ανωτέρω ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ τα επείγοντα περιστατικά, εφόσον κριθούν και αξιολογηθούν ως τέτοια, είτε από τον Ιατρό Ειδικότητας, είτε από τον Ιατρό Υποδοχής και εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα και κατά το δυνατόν.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι ασθενείς για την έγκαιρη προσέλευσή τους στο Κεντρικό Ιατρείο.
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους δε, πριν την προσέλευσή τους μπορούν είτε να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Γραφείο Υποδοχής-Διαχείρισης Ασθενών (Τηλέφωνο Επικοινωνίας 210-3482477) είτε να ενημερώνονται μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου (www.kiath.gr).

Το Γραφείο Υποδοχής-Διαχείρισης Ασθενών δύναται να συμβουλεύεται και να συνεργάζεται με το Ιατρείο Επιφυλακής που στεγάζεται επίσης στο ισόγειο χώρο του ιατρείου, εφόσον τούτο είναι απαραίτητο προκειμένου να παραπεμφθεί ο εκάστοτε ασθενής στην κατάλληλη ειδικότητα ιατρού.
Σε περίπτωση κατεπείγοντος ιατρικού περιστατικού που χρήζει άμεσης ιατρικής εξέτασης το Γραφείο Υποδοχής-Διαχείρισης Ασθενών κατευθύνει τον ασθενή στον Ιατρό Υποδοχής, ο οποίος και τον παραπέμπει εκδίδοντας σχετικό παραπεμπτικό με τον χαρακτηρισμό «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» στον αρμόδιο Ιατρό Ειδικότητας για να εξετασθεί παρακάμπτοντας την σχετική σειρά προτεραιότητας.

Scroll to Top