ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

Επιτροπές

Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή

ΑΝΩΤΑΤΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Α.Υ.Ε.)
Υπάγεται διοικητικά στην στην Δ/νση Υγειονομικού του Α.Ε.Α.
Λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 54-57 του Π.Δ 584/85 (Οργάνωση και λειτουργία Υγειονοµικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνοµίας) όπου και καθορίζονται ρητά: η λειτουργία και σύνθεση της Α.Υ.Ε., οι αρμοδιοτητες της, οι περιπτώσεις παραπομπής καθώς και η διαδικασία παραπομπής σε αυτήν.
Η Επιτροπή συνεδρίαζει στην αίθουσα συνεδρίασεων στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών (5ος όροφος) κάθε ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΤΗΝ Α.Υ.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Υ.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
1. Ώρα προσέλευσης: 08.30.
2. Δήλωση παρουσίας στο γραφείο 509 και λήψη οδηγιών.
3. Θεώρηση φύλλου πορείας στο γραφείο 307.
4. Μετάβαση για εξέταση στον υπηρεσιακό γιατρό του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ληφθείσες οδηγίες και στη συνέχεια στην αίθουσα αναμονής μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης από την Α.Υ.Ε. Αθηνών.
5. Παραλαβή δυο (2) θεωρημένων αντιγράφων γνωματεύσεων από το γραφείο 509, επίδοση του ενός (1) στο γραφείο 307, και παραλαβή φύλλου πορείας. Το έτερο αντίγραφο γνωμάτευσης θα τηρείται από την/τον ενδιαφερόμενη/ο και ΔΕΝ θα παραδίδεται στην Υπηρεσία της/του. Τα ανωτέρω (1) έως (4) ισχύουν και για την εξέταση ιδιωτών ειδικών περιπτώσεων (αίτημα μετάθεσης για λόγους υγείας, καθορισμός ποσοστού αναπηρίας συζύγου ή τέκνου κ.λ.π.). Σε αυτές τις περιπτώσεις αντίγραφο γνωμάτευσης θα παραλαμβάνει μόνο η/ο αιτούσα/ων Αστυνομικός-Ειδικός Φρουρός, εφόσον είναι παρούσα/ών κατά την ημερομηνία της συνεδρίασης.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Α.Υ.Ε ΑΘΗΝΩΝ
Η/Ο εξεταζόμενη/ος θα προσέρχεται την ημερομηνία που είχε καθοριστεί από τη γραμματεία της Επιτροπήςκαι αναγράφεται χειρόγραφα στο αντίγραφο γνωμάτευσης, που είχε επιδοθεί στην/ον ίδια/ο.
Την ίδια ημερομηνία θα προσκομίζονται στην Επιτροπή τα ιατρικά στοιχεία, που ζητήθηκαν και αναγράφονται στη γνωμάτευση.
Το χρονικό διάστημα από τη λήξη της άδειας μέχρι την επανεξέταση θεωρείται χρόνος ελεύθερου υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Για την ημερομηνία εξέτασης από την Α.Υ.Ε. Αθηνών, μετά την παραπομπή του προσωπικού από την Ε.Α.Α. ή την παραπομπή του σύμφωνα με το άρθρο 57§9 του Π.Δ. 584/1985 ή για περιπτώσεις εξέτασης γονέων-συζύγου ή τέκνων, οι ενδιαφερόμενες/οι θα ενημερώνονται ΜΟΝΟ από την Υπηρεσίας τους.
Η περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης για εξέταση από την Επιτροπή βεβαιώνεται ΜΟΝΟ με γνωμάτευση του εκτελούντα την υγειονομική υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας στον τόπο κατοικίας της/του παραπεμπόμενης/ου, η οποία πρέπει να αποστέλλεται έγκαιρα και το αργότερο την προηγούμενη ημέρα της συνεδρίασης. Σε αυτή την περίπτωση η/ο εξεταζόμενη/ος θα τηλεφωνεί την ημέρα συνεδρίασης της Επιτροπής και ώρα 11.00 στο τηλέφωνο 210-3482342 για να μιλήσει με την Επιτροπή. Οι διαμένοντεςστην εδαφική αρμοδιότητα του Κ.Ι.Α. θα ενημερώνουν έγκαιρα την γραμματεία της Α.Υ.Ε. Αθηνών, προκειμένου να μεριμνήσει για την αποστολή γιατρού του Κ.Ι.Α. στο σπίτι τους για εξέταση, δηλώνοντας πλήρη διεύθυνση κατοικίας (οδός-αριθμός, δήμος, περιοχή, αναγραφόμενο όνομα στο κουδούνι, όροφο και τηλέφωνο επικοινωνίας).
Τονίζεται ότι οι εξεταζόμενες/οι θα πρέπει να προσέρχονται με ευπρεπή πολιτική περιβολή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Γραμματεία Επιτροπής Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών (5ος όροφος)
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3482339

Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή

ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Α.Θ.Υ.Ε.)
Η Αναθεωρητική Υγειονοµική Επιτροπή (Α.Θ.Υ.Ε.) της Ελληνικής Αστυνοµίας λειτουργεί στην Αθήνα, υπάγεται διοικητικά στη ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού ΕΛ.ΑΣ..
Η Αναθεωρητική Υγειονοµική Επιτροπή είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο της Υγειονοµικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Η Επιτροπή αυτή έχει αρµοδιότητα να εξετάζει τις προσφυγές κατά των αποφάσεων της Α.Υ.Ε. και να αποφαίνεται για αυτές σε τελευταίο βαθµό, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ως προς τη διαδικασία παραποµπής στην Αναθεωρητική Υγειονοµική Επιτροπή, ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 57 του Π.Δ 584/85.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Γραμματεία Επιτροπής Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών (5ος όροφος)
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3482339

Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Α.Α.)
Η Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών υπάγεται διοικητικά στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών.
Λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  49-51 του Π.Δ 584/85 (Οργάνωση και λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας) όπου και καθορίζονται ρητά : η λειτουργία-συγκρότηση, η παραπομπή καθώς και οι αρμοδιότητες της.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
1. Η διακίνηση δικαιολογητικών γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω υπηρεσιακής αλληλογραφίας POL με αποδέκτη το Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών - Α.Μ.Υ:1924 (γνωμάτευση Υπηρεσιακού Ιατρού, διαβιβαστικό Υπηρεσίας Ασθενούς, εξιτήριο, γνωμάτευση άλλων εξωτερικών ή θεράποντων ιατρών, λοιπές γνωματεύσεις ή δικαιολογητικά).
2. Η Επιτροπή συνεδριάζει στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών (3ος όροφος) σε τακτική βάση κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στις 10.00 ώρα (εξαιρουμένων επίσημων αργιών). Σε έκτακτες περιπτώσεις με απόφαση του Προέδρου της επιτροπής δύναται να συνεδριάζει και άλλες ημέρες.
3. Ο ασθενής ενημερώνεται από την γραμματεία της Υπηρεσίας του για την ακριβή ημέρα παραπομπής και εξέτασης του από την Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών.
4. Οι ασθενείς που τελούν σε Αναρρωτική Άδεια και έχουν την ένδειξη της ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ (ένδειξη με κόκκινα γράμματα), την επομένη ημέρα μετά την λήξη της αδείας τους, προσέρχονται την 08:00 η ώρα στον υπηρεσιακό ιατρό ανάλογης ειδικότητας για να εξεταστούν, εκτός εάν τους έχει ζητηθεί να εξεταστούν από τον θεράποντα ιατρό τους. Αφού εξεταστούν προσκομίζουν την αντίστοιχη γνωμάτευση στην Υπηρεσία τους και εν συνεχεία η Υπηρεσία τους την στέλνει με διαβιβαστικό, μέσω υπηρεσιακής αλληλογραφίας POL στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών (Α.Μ.Υ:1924). Σε περίπτωση αργίας προσέρχονται στο ιατρείο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά από αυτή.
5. Σε περίπτωση που ασθενείς λόγω αντικειμενικής δυσκολίας (άδεια κύησης κ.τ.λ.) δεν δύνανται να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών την ήμερα που υποχρεούνται, απαραιτήτως ενημερώνουν τηλεφωνικά (210-3482380) την γραμματεία της επιτροπής την ίδια ημέρα και νωρίτερα από τις 10.00 ώρα. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Γραμματεία Επιτροπής Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών (3ος όροφος)
Γραμματείς: Ανθ/μος ΝΤΟΝΤΗ Δέσποινα, Ανθ/μος ΚΑΝΕΣΟΥΛΗ Ελπίδα, Υπαρχ/κας ΤΟΜΠΡΟΥ Ανθή, Π.Υ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ανθή
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3482380

Επιτροπή Όπλων

Α' ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΠΛΩΝ Ν.3169/2003 ΤΗΣ Γ.Α.Δ.A.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Γραμματεία Επιτροπής Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών (Ισόγειο)
Γραμματέας Υ/Β' ΜΑΝΔΑΛΙΑΝΟΣ Ευάγγελος
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3482449

 

Β' ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΠΛΩΝ Ν.3169/2003 ΤΗΣ Γ.Α.Δ.A.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Γραμματεία Επιτροπής Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών (Ισόγειο)
Γραμματέας Υ/Α' ΑΡΓΥΡΟΣ Παναγιώτης
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3482350

Επιτροπή Προσφυγών Όπλων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΟΠΛΩΝ Ν.3169/2003

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Γραμματεία Επιτροπής Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών (5ος όροφος)
Γραμματέας Υ/Β' ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Τριαντάφυλλος
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3482355

Scroll to Top