ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

Νομοθεσία-Διαταγές

Π.Δ. 584/1985 (ΦΕΚ Α-204) Οργάνωση και Λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας ΕΛ.ΑΣ.

Π.Δ. 45/2008 (ΦΕΚ Α-73) Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας Ένστολου Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας

Ν. 3169/2003 (ΦΕΚ A-189) Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς, έλεγχος καταλληλότητας κ.α.

Υ.Α. 8517/4/7-ΞΔ/2011 (ΦΕΚ Β-2545) Έλεγχος καταλληλότητας αστυνομικών προς χρήση όπλου

Κ.Υ.Α. 6002/18/10Α/2018 (ΦΕΚ Β-94) Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδόματος παθόντων εν υπηρεσία

Κ.Υ.Α. Φ700/ΑΔ218421/Σ-560/2010 (ΦΕΚ B-1357) ∆ικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης στα στρατιωτικά νοσοκομεία

Δ. 6022-1-52Α-2017 Διαδικασία Παραπομπής στην Α.Υ.Ε-Ενέργειες Υπηρεσιών

Π.Δ. 11/2014 (ΦΕΚ Α-17) Γενικός πίνακας νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών που αποκλείουν τους υποψηφίους απο τις Αστυνομικές Σχολές

Νοσηλεία Αστυνομικών-Υποχρεώσεις ενημέρωσης της Υπηρεσίας

Δικαιολογητικά Παροχών για το Κ.Υ.Υ.Α.Π. (τ.Αστυν.Πόλεων)

Ελέγξτε ηλεκτρονικά αν είναι θεωρημένο το βιβλιαρίο υγείας σας

Ενδεικτικός πίνακας κυριοτέρων νοσημάτων και σωματικών ατελειών αιτιών αποκλεισμού υποψηφίων στις Αστυνομικές Σχολές

Scroll to Top