Χρήσιμες Πληροφορίες για Αιμοδοσία

Η τράπεζα αίματος Ελληνικής Αστυνομίας  υπάγεται διοικητικά στην Διευθυνση Υγειονομικού/ Α.Ε.Α στεγάζεται σε πολιτικό ή στρατιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας και η λειτουργία τους ελεγχεται απο τον Διευθυντή της Διευθυνσης Υγειονομικού.
Το αίµα είναι προϊόν εθελοντικής αιµοδοσίας του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας ή ιδιωτών.
Το αίµα χορηγείται στο εν ενεργεία προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας, στους πολιτικούς υπαλλήλους, στα µέλη της οικογένειας (σύζυγοι, γονείς των συζύγων και τέκνα) και, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, στους συνταξιούχους του Σώµατος και στα µέλη των οικογενειών τους, κατά τις παραπάνω διακρίσεις. Η διαδικασία χορήγησης του αίµατος καθορίζεται µε διαταγή του Αρχηγού. Αίµα, επίσης, χορηγείται και στους αδελφούς των εθελοντών αιµοδοτών της Τράπεζας Αίµατος, µε την ίδια διαδικασία.
Στους εθελοντές αιµοδότες χορηγείται: (σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ 584/85)
α) Τετραήµερη ειδική άδεια αιµοδοσίας κάθε φορά που προσφέρουν αίµα προς χρήση των Τραπεζών αίµατος Ελληνικής Αστυνοµίας είτε των συνδικαλιστικών του φορέων (υπ΄αριθμ.1005/16/1013162 από 25/05/2016 διαταγή Α.Ε.Α)  ή προς χρήση ασθενούς εν ενεργεία Αστυνοµικού ή Πολιτικού Υπαλλήλου.
β) ∆ιήµερη ειδική άδεια αιµοδοσίας σε κάθε άλλη περίπτωση προσφοράς αίµατος.
2.    Οι ανωτέρω ειδικές άδειες χορηγούνται από τις Υπηρεσίες µε την προσκόµιση σ’ αυτές της σχετικής βεβαίωσης αιµοδοσίας, που χορηγούν στους αιµοδότες τα αιµοληπτικά κέντρα ή Τράπεζες αίµατος, η οποία και πρωτοκολλάται στο φάκελο αδειών κάθε αιµοδότη.
3.    Οι εν λόγω άδειες αρχίζουν, από την ηµεροµηνία αιµοδοσίας, ο χρόνος διάρκειας δε αυτών δεν λογίζεται ως χρόνος ασθενείας και δεν επηρεάζει τους αιµοδότες αρνητικά στην εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση (ως προαγωγές, αποδοχές).
4.    Κάθε αιµοδοσία, της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αναφέρεται αµέσως µε σήµα, από την Υπηρεσία του αιµοδότη, στην Τράπεζα αίµατος, για την οποία χορηγήθηκε. Η αναφορά αυτή περιλαµβάνει τα στοιχεία του αιµοδότη, καθώς και το χρόνο και τόπο αιµοδοσίας.

Η επιλογή του χρόνου αιμοδοσίας του προσωπικού, στις μεν καθιερωμένες ομαδικές εθελοντικές αιμοδοσίες γίνεται απο την υπηρεσία μας, μετά απο συνεννόηση με τις συμμετέχουσες άλλες Αστυνομικές Υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες και σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, στις δε ατομικές πρέπει να είναι αποτέλεσμα της επιθυμίας του αιμοδότη, οπωσδήποτε της υπηρεσιακής ευχέρειας και της συνεργασίας αυτού με την προιστάμενη του αρχή. Άλλωστε η πίστη στην ιδέα της “εθελοντικής αιμοδοσίας” θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη απο το χρόνο πραγματοποίησής της και ανεπηρέαστη απο τη διευκόλυνση του υπαλλήλου ή της Υπηρεσίας του.
Κατόπιν των ανωτέρω και με γνώμονα αφ’ενός την ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών και αφ’ετέρου την εξυπηρέτηση και προστασία των εθελοντών αιμοδοτών του σώματος, κρίνουμε σκόπιμο ότι κάθε επιθυμία για αιμοδοσία του προσωπικού, είτε στην επίσημη Τράπεζα Αίματος του Σώματος είτε οπουδήποτε αλλού, πρέπει να διευκολύνεται απο τον προιστάμενό του, μέσα στα πλαίσια της υπηρεσιακής ευχέρειας, με σχετική έγκριση και για κανένα λόγο δεν πρέπει να πραγματοποιείται αυθαίρετα, δικαιολογημένων μόνο των περιπτώσεων της επείγουσας ανάγκης μετάγγισης προσώπου του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος του υπαλλήλου. 

-Για περισσότερες πληροφορίες δύνασθαι να απευθύνεσθε στην υπευθυνη αιμοδοσίας : τηλέφωνο  τραπεζας αίματος  210-3482438 και 6396120025 κ.Πουλάκη Ελένη  Επιπλέον , έχετε την δυνατότητα να συμπλήρωσετε την ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ και αρμοδιος υπάλληλος της Διευθυνσης Υγειονομικού/ Α.Ε.Α θα επικοινωνησει μαζί σας. 

Κοινοποίηση
Scroll to Top